Nemedicinske snimke
(za doktore dentalne medicine i osoblje)

Europska direktiva (Direktiva Vijeća 2013/59 / EURATOM) o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju uvodi novi koncept, „nemedicinsko ozračenje“. Nemedicinsko ozračenje jest svako namjerno izlaganje ljudi ionizirajućem zračenju (uključujući i dentalnu medicinu) u svrhu dobivanja snimke kada primarna namjera tog izlaganja nije korist za zdravlje pojedinca koji je ozračen. Takva izlaganja su regulirana pozitivnim propisima. Kao i u slučaju medicinskog ozračenja, u slučaju nemedicinskog ozračenja ne primjenjuje se ograničenje ozračenja niti preporučeno dozno ograničenje za pojedinog stanovnika, a  oni koji ga provode obvezni su izraditi posebne lokalne dijagnostičke referentne razine.

Nemedicinsko ozračenje može se provoditi uporabom radiološke opreme koja se koristi u medicini i dentalnoj medicini te onom radiološkom opremom koja se ne koristi u medicini i dentalnoj medicini. Nastavak teksta odnosi se samo na one radiološke postupke koji se provode uporabom radiološke opreme koja se koristi u medicini i dentalnoj medicini.

Radiološki postupci u okviru nemedicinskog ozračenja provode se u slučajevima poput procjene zdravstvenog stanja za potrebe zaposlenja, useljavanja ili osiguranja. Snimanjima u okviru nemedicinskog ozračenja pripadaju i  procjena fizičkog razvoja djece i adolescenata u cilju utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za sportsku i plesačku karijeru i slično, snimanja u cilju procjene dobi te identifikacije skrivenih predmeta unutar ljudskog tijela. Snimanja koja se provode u okviru pravnih postupaka (sudske parnice i slično), a u kojima je rendgenska snimka kojom se dokazuje nepravilnost u liječenju od iznimne važnosti također pripada nemedicinskom ozračenju.

Važno je naglasiti da svaka vrsta postupka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja u cilju nemedicinskog ozračenja mora biti općeprihvaćena te da svaka pojedina provedba postupka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja u cilju nemedicinskog ozračenja mora biti unaprijed opravdana, uzimajući u obzir posebne ciljeve tog postupka te karakteristike osobe koja je podvrgnuta tom ozračenju.

Treba imati u vidu i to da se sve odredbe propisa koje se odnose na provedbu radioloških postupaka u okviru medicinskog ozračenja, a vezano uz optimizaciju, odgovornosti, edukaciju i posebne mjere zaštite tijekom trudnoće, kao i odgovarajuću uključenost stručnjaka za medicinsku fiziku odnose i na provedbu radioloških postupaka u okviru nemedicinskog ozračenja. Pravna ili fizička osoba koja provodi radiološke postupke u okviru nemedicinskog ozračenja obvezna je izraditi i koristiti posebne protokole sukladne sa svrhom provedbe tog ozračenja i potrebnom kvalitetom dobivene informacije. Oprema koja se koristi u svrhu provedbe nemedicinskog ozračenja mora udovoljavati zahtjevima kojima mora udovoljavati oprema koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja.

Prije provedbe radiološkog postupka u okviru nemedicinskog ozračenja, klinički odgovoran zdravstveni radnik obvezan je osigurati da pacijentu ili njegovom zakonskom zastupniku, privremenom skrbniku ili staratelju, kao i osobama koje svjesno i dragovoljno pridržavaju pacijenta i pomažu mu tijekom provedbe tog postupaka budu pružene odgovarajuće informacije o dobiti i riziku vezanom uz dozu pacijenta kao posljedici tog ozračenja o čemu mora postojati pisani zapis. Obvezan je zatražiti i pisani pristanak te osobe na provedbu tog ozračenja. Iznimno, pisani pristanak nije potreban u slučaju kada nemedicinsko ozračenje osobe zatraže odgovarajuća tijela državne uprave ili pravosuđa.

Reference